Einsteinium Nucleus

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  240Es     99     141     -1      
  241Es     99     142     -3/2      
  242Es     99     143     -2      
  243Es     99     144     -3/2      
  245Es     99     146     -3/2      
  246Es     99     147     -4      
  247Es     99     148     7/2      
  248Es     99     149     -2      
  249Es     99     150     7/2      
  250Es     99     151     6      
  250mEs     99     151     -1      
  251Es     99     152     -3/2      
  252Es     99     153     -5      
  253Es     99     154     7/2      
  254mEs     99     155     2      
  254Es     99     155     7      
  255Es     99     156     7/2      
  256Es     99     157     1      
  257Es     99     158     7/2      
  258Es     99     159     2