Radon Nucleus

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  195mRn     86     109     13/2      
  195Rn     86     109     -3/2      
  196Rn     86     110     0      
  197Rn     86     111     -3/2      
  197mRn     86     111     13/2      
  198Rn     86     112     0      
  199Rn     86     113     -3/2      
  199mRn     86     113     13/2      
  200Rn     86     114     0      
  201mRn     86     115     13/2      
  201Rn     86     115     -3/2      
  202Rn     86     116     0      
  203mRn     86     117     13/2      
  203Rn     86     117     -3/2      
  204Rn     86     118     0      
  205Rn     86     119     -5/2      
  206Rn     86     120     0      
  207Rn     86     121     -5/2      
  207mRn     86     121     13/2      
  208Rn     86     122     0      
  209m2Rn     86     123     35/2      
  209Rn     86     123     -5/2      
  209m1Rn     86     123     13/2      
  210Rn     86     124     0      
  210m1Rn     86     124     8      
  210m3Rn     86     124     22      
  210m2Rn     86     124     -17      
  211Rn     86     125     -1/2      
  212Rn     86     126     0      
  213Rn     86     127     9/2      
  214Rn     86     128     0      
  214mRn     86     128     22      
  215Rn     86     129     9/2      
  216Rn     86     130     0      
  217Rn     86     131     9/2      
  218Rn     86     132     0      
  219Rn     86     133     5/2      
  220Rn     86     134     0      
  221Rn     86     135     7/2      
  222Rn     86     136     0      
  223Rn     86     137     7/2      
  224Rn     86     138     0      
  225Rn     86     139     -7/2      
  226Rn     86     140     0      
  227Rn     86     141     5/2      
  228Rn     86     142     0