Ytterbium Nucleus

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  148Yb     70     78     0      
  149Yb     70     79     3/2      
  150Yb     70     80     0      
  151m3Yb     70     81     -27/2      
  151m2Yb     70     81     -19/2      
  151Yb     70     81     1/2      
  151m1Yb     70     81     -11/2      
  152Yb     70     82     0      
  153Yb     70     83     -7/2      
  153mYb     70     83     -27/2      
  154Yb     70     84     0      
  155Yb     70     85     -7/2      
  156Yb     70     86     0      
  157Yb     70     87     -7/2      
  158Yb     70     88     0      
  159Yb     70     89     -5/2      
  160Yb     70     90     0      
  161Yb     70     91     -3/2      
  162Yb     70     92     0      
  163Yb     70     93     -3/2      
  164Yb     70     94     0      
  165Yb     70     95     -5/2      
  166Yb     70     96     0      
  167Yb     70     97     -5/2      
  168Yb     70     98     0     Stable  
  169mYb     70     99     -1/2      
  169Yb     70     99     7/2      
  170Yb     70     100     0     Stable  
  170mYb     70     100     -4      
  171Yb     70     101     -1/2     Stable  
  171m2Yb     70     101     -5/2      
  171m1Yb     70     101     7/2      
  172Yb     70     102     0     Stable  
  173Yb     70     103     -5/2     Stable  
  173mYb     70     103     -1/2      
  174Yb     70     104     0     Stable  
  175mYb     70     105     -1/2      
  175Yb     70     105     -7/2      
  176Yb     70     106     0     Stable  
  176mYb     70     106     -8      
  177mYb     70     107     -1/2      
  177Yb     70     107     9/2      
  178Yb     70     108     0      
  179Yb     70     109     -1/2      
  180Yb     70     110     0      
  181Yb     70     111     -3/2