Terbium Nucleus

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  135Tb     65     70     -7/2      
  136Tb     65     71     -5      
  137Tb     65     72     -11/2      
  138Tb     65     73     -6      
  139Tb     65     74     -11/2      
  140Tb     65     75     5      
  141Tb     65     76     -5/2      
  141mTb     65     76     -11/2      
  142m1Tb     65     77     -5      
  142Tb     65     77     1      
  143Tb     65     78     -11/2      
  143mTb     65     78     5/2      
  144m1Tb     65     79     -6      
  144m4Tb     65     79     10      
  144m3Tb     65     79     9      
  144m2Tb     65     79     -8      
  144Tb     65     79     1      
  145mTb     65     80     -11/2      
  145Tb     65     80     3/2      
  146m1Tb     65     81     -5      
  146Tb     65     81     1      
  146m2Tb     65     81     10      
  147mTb     65     82     -11/2      
  147Tb     65     82     1/2      
  148m2Tb     65     83     27      
  148Tb     65     83     -2      
  148m1Tb     65     83     9      
  149Tb     65     84     1/2      
  149mTb     65     84     -11/2      
  150Tb     65     85     -2      
  150mTb     65     85     9      
  151mTb     65     86     -11/2      
  151Tb     65     86     1/2      
  152m1Tb     65     87     -5      
  152m2Tb     65     87     8      
  152Tb     65     87     -2      
  153Tb     65     88     5/2      
  153mTb     65     88     -11/2      
  154m1Tb     65     89     -3      
  154m2Tb     65     89     -7      
  154Tb     65     89     0      
  155Tb     65     90     3/2      
  156m1Tb     65     91     -7      
  156m2Tb     65     91     0      
  156Tb     65     91     -3      
  157Tb     65     92     3/2      
  158m1Tb     65     93     0      
  158Tb     65     93     -3      
  158m2Tb     65     93     -7      
  159Tb     65     94     3/2     Stable  
  160Tb     65     95     -3      
  161Tb     65     96     3/2      
  162Tb     65     97     -1      
  163Tb     65     98     3/2      
  164Tb     65     99     5      
  165Tb     65     100     3/2      
  166Tb     65     101     2      
  167Tb     65     102     3/2      
  168Tb     65     103     -4      
  169Tb     65     104     3/2      
  170Tb     65     105     0      
  171Tb     65     106     3/2