Promethium Nucleus

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  127Pm     61     66     5/2      
  128Pm     61     67     6      
  129Pm     61     68     5/2      
  131Pm     61     70     5/2      
  132Pm     61     71     3      
  133Pm     61     72     3/2      
  133mPm     61     72     -11/2      
  134mPm     61     73     2      
  134Pm     61     73     5      
  135mPm     61     74     -11/2      
  135Pm     61     74     3/2      
  136mPm     61     75     2      
  136Pm     61     75     -5      
  137mPm     61     76     -11/2      
  137Pm     61     76     5/2      
  138mPm     61     77     -5      
  138Pm     61     77     1      
  139mPm     61     78     -11/2      
  139Pm     61     78     5/2      
  140Pm     61     79     1      
  140mPm     61     79     -8      
  141Pm     61     80     5/2      
  141m1Pm     61     80     -11/2      
  142mPm     61     81     -8      
  142Pm     61     81     1      
  143Pm     61     82     5/2      
  144Pm     61     83     -5      
  144m1Pm     61     83     9      
  144m2Pm     61     83     27      
  145Pm     61     84     5/2      
  146Pm     61     85     -3      
  147Pm     61     86     7/2      
  148Pm     61     87     -1      
  149Pm     61     88     7/2      
  149mPm     61     88     -11/2      
  150Pm     61     89     -1      
  151Pm     61     90     5/2      
  152m1Pm     61     91     -4      
  152Pm     61     91     1      
  152m2Pm     61     91     -8      
  153Pm     61     92     -5/2      
  154Pm     61     93     -2      
  155Pm     61     94     -5/2      
  156Pm     61     95     -4      
  157Pm     61     96     -5/2      
  158Pm     61     97     -3      
  159Pm     61     98     -5/2      
  160Pm     61     99     -3      
  161Pm     61     100     -5/2      
  162Pm     61     101     -3      
  163Pm     61     102     -5/2