Praseodymium Nucleus

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  121Pr     59     62     -3/2      
  122Pr     59     63     2      
  123Pr     59     64     3/2      
  124Pr     59     65     2      
  125Pr     59     66     3/2      
  126mPr     59     67     6      
  127Pr     59     68     3/2      
  127mPr     59     68     -11/2      
  128Pr     59     69     3      
  129Pr     59     70     -11/2      
  130mPr     59     71     2      
  130Pr     59     71     6      
  131mPr     59     72     -11/2      
  131Pr     59     72     3/2      
  132Pr     59     73     2      
  132mPr     59     73     5      
  133mPr     59     74     -11/2      
  133Pr     59     74     3/2      
  134mPr     59     75     -2      
  134Pr     59     75     -5      
  135Pr     59     76     3/2      
  135mPr     59     76     -11/2      
  136Pr     59     77     2      
  137Pr     59     78     5/2      
  137mPr     59     78     -11/2      
  138Pr     59     79     1      
  138mPr     59     79     -7      
  139Pr     59     80     5/2      
  140m2Pr     59     81     -8      
  140Pr     59     81     1      
  140m1Pr     59     81     5      
  141Pr     59     82     5/2     Stable  
  142Pr     59     83     -2      
  142mPr     59     83     -5      
  143Pr     59     84     7/2      
  144Pr     59     85     0      
  144mPr     59     85     -3      
  145Pr     59     86     7/2      
  146Pr     59     87     -2      
  147Pr     59     88     3/2      
  148Pr     59     89     -1      
  148mPr     59     89     -4      
  149Pr     59     90     5/2      
  150Pr     59     91     -1      
  151Pr     59     92     -3/2      
  152Pr     59     93     4      
  153Pr     59     94     -5/2      
  154Pr     59     95     -2      
  155Pr     59     96     -5/2      
  156Pr     59     97     -3      
  157Pr     59     98     -5/2      
  158Pr     59     99     -3      
  159Pr     59     100     -5/2