Xenon Nucleus

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  110Xe     54     56     0      
  111Xe     54     57     5/2      
  112Xe     54     58     0      
  113Xe     54     59     5/2      
  114Xe     54     60     0      
  115Xe     54     61     5/2      
  116Xe     54     62     0      
  117Xe     54     63     5/2      
  118Xe     54     64     0      
  119Xe     54     65     5/2      
  120Xe     54     66     0      
  121Xe     54     67     5/2      
  122Xe     54     68     0      
  123Xe     54     69     1/2      
  123mXe     54     69     -7/2      
  124Xe     54     70     0     Stable  
  125m2Xe     54     71     7/2      
  125Xe     54     71     1/2      
  125m1Xe     54     71     -9/2      
  126Xe     54     72     0     Stable  
  127Xe     54     73     1/2      
  127mXe     54     73     -9/2      
  128Xe     54     74     0     Stable  
  129mXe     54     75     -11/2      
  129Xe     54     75     1/2     Stable  
  130Xe     54     76     0     Stable  
  131mXe     54     77     -11/2      
  131Xe     54     77     3/2     Stable  
  132mXe     54     78     10      
  132Xe     54     78     0     Stable  
  133Xe     54     79     3/2      
  133mXe     54     79     -11/2      
  134Xe     54     80     0     Stable  
  134m2Xe     54     80     10      
  134m1Xe     54     80     -7      
  135mXe     54     81     -11/2      
  135Xe     54     81     3/2      
  136mXe     54     82     6      
  136Xe     54     82     0      
  137Xe     54     83     -7/2      
  138Xe     54     84     0      
  139Xe     54     85     -3/2      
  140Xe     54     86     0      
  141Xe     54     87     -5/2      
  142Xe     54     88     0      
  143Xe     54     89     -5/2      
  144Xe     54     90     0      
  145Xe     54     91     -3/2      
  146Xe     54     92     0      
  147Xe     54     93     -3/2