Xenon Nucleus 124Xe

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  124Xe     54     70     0     Stable  

Xenon Nucleus 124Xe Layered View

124Xe

 

124Xe

Xenon Nucleus 124Xe Front View

124Xe

Xenon Nucleus 124Xe Back View

124Xe

Xenon Nucleus 124Xe Left View

124Xe

Xenon Nucleus 124Xe Right View