Tin Nucleus

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  99Sn     50     49     9/2      
  100Sn     50     50     0      
  101Sn     50     51     5/2      
  102mSn     50     52     6      
  102Sn     50     52     0      
  103Sn     50     53     5/2      
  104Sn     50     54     0      
  105Sn     50     55     5/2      
  106Sn     50     56     0      
  107Sn     50     57     5/2      
  108Sn     50     58     0      
  109Sn     50     59     5/2      
  110Sn     50     60     0      
  111mSn     50     61     1/2      
  111Sn     50     61     7/2      
  112Sn     50     62     0     Stable  
  113Sn     50     63     1/2      
  113mSn     50     63     7/2      
  114Sn     50     64     0     Stable  
  114mSn     50     64     -7      
  115Sn     50     65     1/2     Stable  
  115m2Sn     50     65     -11/2      
  115m1Sn     50     65     7/2      
  116Sn     50     66     0     Stable  
  117Sn     50     67     1/2     Stable  
  117m1Sn     50     67     -11/2      
  117m2Sn     50     67     19/2      
  118Sn     50     68     0     Stable  
  119Sn     50     69     1/2     Stable  
  119m2Sn     50     69     19/2      
  119m1Sn     50     69     -11/2      
  120Sn     50     70     0     Stable  
  120m2Sn     50     70     10      
  120m1Sn     50     70     -7      
  121m1Sn     50     71     -11/2      
  121m2Sn     50     71     19/2      
  121Sn     50     71     3/2      
  121m3Sn     50     71     -27/2      
  122Sn     50     72     0     Stable  
  123m2Sn     50     73     19/2      
  123m3Sn     50     73     23/2      
  123Sn     50     73     -11/2      
  123m4Sn     50     73     -27/2      
  123m1Sn     50     73     3/2      
  124m1Sn     50     74     -5      
  124m2Sn     50     74     -7      
  124m3Sn     50     74     10      
  124Sn     50     74     0     Stable  
  125Sn     50     75     -11/2      
  125mSn     50     75     3/2      
  126Sn     50     76     0      
  126m1Sn     50     76     -7      
  126m2Sn     50     76     10      
  127mSn     50     77     3/2      
  127Sn     50     77     -11/2      
  128mSn     50     78     -7      
  128Sn     50     78     0      
  129mSn     50     79     -11/2      
  129Sn     50     79     3/2      
  130Sn     50     80     0      
  130m2Sn     50     80     10      
  130m1Sn     50     80     -7      
  131Sn     50     81     3/2      
  131m1Sn     50     81     -11/2      
  132Sn     50     82     0      
  133Sn     50     83     -7/2      
  134Sn     50     84     0      
  135Sn     50     85     -7/2      
  136Sn     50     86     0      
  137Sn     50     87     -5/2