Boron Nucleus

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  7B     5     2     -3/2      
  8B     5     3     2      
  9B     5     4     -3/2      
  10B     5     5     3     Stable  
  11B     5     6     -3/2     Stable  
  12B     5     7     1      
  13B     5     8     -3/2      
  14B     5     9     -2      
  15B     5     10     -3/2      
  16B     5     11     0      
  17B     5     12     -3/2      
  18B     5     13     -4      
  19B     5     14     -3/2