Beryllium Nucleus 9Be

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  9Be     4     5     -3/2     Stable  

Beryllium Nucleus 9Be Layered View

9Be

 

9Be

Beryllium Nucleus 9Be Front View

9Be

Beryllium Nucleus 9Be Back View

9Be

Beryllium Nucleus 9Be Left View

9Be

Beryllium Nucleus 9Be Right View