Krypton Nucleus

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  69Kr     36     33     -5/2      
  70Kr     36     34     0      
  71Kr     36     35     -5/2      
  72Kr     36     36     0      
  73Kr     36     37     -3/2      
  73mKr     36     37     9/2      
  74Kr     36     38     0      
  75Kr     36     39     5/2      
  76Kr     36     40     0      
  77Kr     36     41     5/2      
  78Kr     36     42     0     Stable  
  79mKr     36     43     7/2      
  79Kr     36     43     -1/2      
  80Kr     36     44     0     Stable  
  81Kr     36     45     7/2      
  81mKr     36     45     -1/2      
  82Kr     36     46     0     Stable  
  83Kr     36     47     9/2     Stable  
  84mKr     36     48     8      
  84Kr     36     48     0     Stable  
  85m1Kr     36     49     -1/2      
  85Kr     36     49     9/2      
  85m2Kr     36     49     17/2      
  86Kr     36     50     0     Stable  
  87Kr     36     51     5/2      
  88Kr     36     52     0      
  89Kr     36     53     3/2      
  90Kr     36     54     0      
  91Kr     36     55     5/2      
  92Kr     36     56     0      
  93Kr     36     57     1/2      
  94Kr     36     58     0      
  95Kr     36     59     1/2      
  96Kr     36     60     0      
  97Kr     36     61     3/2      
  98Kr     36     62     0      
  99Kr     36     63     3/2      
  100Kr     36     64     0      
  101Kr     36     65     1/2