Gallium Nucleus

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  56Ga     31     25     3      
  57Ga     31     26     -1/2      
  58Ga     31     27     2      
  59Ga     31     28     -3/2      
  60Ga     31     29     2      
  61Ga     31     30     -3/2      
  62Ga     31     31     0      
  63Ga     31     32     -3/2      
  64mGa     31     33     2      
  64Ga     31     33     0      
  65Ga     31     34     -3/2      
  66Ga     31     35     0      
  67Ga     31     36     -3/2      
  68Ga     31     37     1      
  69Ga     31     38     -3/2     Stable  
  70Ga     31     39     1      
  71Ga     31     40     -3/2     Stable  
  72Ga     31     41     -3      
  72mGa     31     41     0      
  73Ga     31     42     -3/2      
  74Ga     31     43     -3      
  74mGa     31     43     0      
  75Ga     31     44     -3/2      
  76Ga     31     45     2      
  77Ga     31     46     -3/2      
  78Ga     31     47     3      
  79Ga     31     48     -3/2      
  80Ga     31     49     -3      
  81Ga     31     50     -5/2      
  82Ga     31     51     2      
  83Ga     31     52     -3/2      
  84Ga     31     53     1      
  85Ga     31     54     -3/2      
  86Ga     31     55     0