Lithium Nucleus

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  4Li     3     1     -2      
  5Li     3     2     -3/2      
  6Li     3     3     1     Stable  
  7Li     3     4     -3/2     Stable  
  8Li     3     5     2      
  9Li     3     6     -3/2      
  11Li     3     8     -3/2