Manganese Nucleus

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  44Mn     25     19     -2      
  45Mn     25     20     -7/2      
  46mMn     25     21     -1      
  46Mn     25     21     4      
  47Mn     25     22     -5/2      
  48Mn     25     23     4      
  49Mn     25     24     -5/2      
  50Mn     25     25     0      
  50mMn     25     25     5      
  51Mn     25     26     -5/2      
  52mMn     25     27     2      
  52Mn     25     27     6      
  53Mn     25     28     -7/2      
  54Mn     25     29     3      
  55Mn     25     30     -5/2     Stable  
  56Mn     25     31     3      
  57Mn     25     32     -5/2      
  58Mn     25     33     1      
  58mMn     25     33     4      
  59Mn     25     34     -5/2      
  60mMn     25     35     3      
  60Mn     25     35     0      
  61Mn     25     36     -5/2      
  62Mn     25     37     3      
  62mMn     25     37     1      
  63Mn     25     38     -5/2      
  64Mn     25     39     1      
  65Mn     25     40     -5/2      
  67Mn     25     42     -5/2      
  69Mn     25     44     -5/2