Titanium Nucleus

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  38Ti     22     16     0      
  39Ti     22     17     3/2      
  40Ti     22     18     0      
  41Ti     22     19     3/2      
  42Ti     22     20     0      
  43m1Ti     22     21     3/2      
  43m2Ti     22     21     -19/2      
  43Ti     22     21     -7/2      
  44Ti     22     22     0      
  45Ti     22     23     -7/2      
  46Ti     22     24     0     Stable  
  47Ti     22     25     -5/2     Stable  
  48Ti     22     26     0     Stable  
  49Ti     22     27     -7/2     Stable  
  50Ti     22     28     0     Stable  
  51Ti     22     29     -3/2      
  52Ti     22     30     0      
  53Ti     22     31     -3/2      
  54Ti     22     32     0      
  55Ti     22     33     -3/2      
  56Ti     22     34     0      
  57Ti     22     35     -5/2      
  58Ti     22     36     0      
  59Ti     22     37     -5/2      
  60Ti     22     38     0      
  61Ti     22     39     -1/2      
  62Ti     22     40     0      
  63Ti     22     41     -1/2