Neon Nucleus

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  16Ne     10     6     0      
  17Ne     10     7     -1/2      
  18Ne     10     8     0      
  19Ne     10     9     1/2      
  20Ne     10     10     0     Stable  
  21Ne     10     11     3/2     Stable  
  22Ne     10     12     0     Stable  
  23Ne     10     13     5/2      
  24Ne     10     14     0      
  25Ne     10     15     3/2      
  26Ne     10     16     0      
  27Ne     10     17     3/2      
  28Ne     10     18     0      
  29Ne     10     19     3/2      
  30Ne     10     20     0      
  31Ne     10     21     -7/2      
  32Ne     10     22     0      
  33Ne     10     23     -7/2      
  34Ne     10     24     0