Neon Nucleus 20Ne

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  20Ne     10     10     0     Stable  

Neon Nucleus 20Ne Layered View

20Ne

 

20Ne

Neon Nucleus 20Ne Front View

20Ne

Neon Nucleus 20Ne Back View

20Ne

Neon Nucleus 20Ne Left View

20Ne

Neon Nucleus 20Ne Right View